Lead and follow way

गीता अध्याय अनुपठन स्वरः श्रीमती सुवर्णा मालपाणी

भगवद्गीता अध्याय ०१

भगवद्गीता अध्याय ०५

भगवद्गीता अध्याय १२

भगवद्गीता अध्याय १५

भगवद्गीता अध्याय १६

गीता अध्याय अनुपठन स्वर श्री. श्रीनिवासजी वर्णेकर

भगवद्गीता अध्याय ०९

भगवद्गीता अध्याय १४

भगवद्गीता अध्याय १७